Διάρκεια ζωής σκυροδέματος

10/10/2014

     Κάτω από ιδανικές συνθήκες, το σκυρόδεμα απομειώνει την αντοχή του μετά από 50 χρόνια.
Υπάρχουν όμως παράγοντες οι οποίοι συμβάλουν στην ταχύτερη απομείωση της αντοχής του σκυροδέματος.
Συγκεκριμένα, μετά το 30ό έτος ζωής του, το σκυρόδεμα μπορεί να αρχίσει να χάνει τις αντοχές του εξ’ αιτίας των παρακάτω:

 • Αυξημένα ποσοστά αλάτων στον αέρα
  Τα μεγάλα ποσοστά αλάτων στον αέρα και ιδιαίτερα τα υψηλά ποσοστά υγρασίας στις παραθαλάσσιες περιοχές, καθιστούν ακόμα και τις τριχοειδείς ρωγμές επικινδυνες.
 • Ρύπανση
  Το έντονο αλκαλικό περιβάλλον, το οποίο επικρατεί κυρίως στις αστικές περιοχές.

 • Θερμοκρασιακές μεταβολές
  Οι έντονες μεταβολές της θερμοκρασίας, κυρίως στις βορειότερες ορεινές περιοχές της χώρας. Μια θερμοκρασιακή μεταβολή των 10°c διπλασιάζει την ταχύτητα διάβρωσης του σκυροδέματος λόγω συστολοδιαστολών.
 • Ιδιαίτερες συνθήκες
  Για παράδειγμα υποστυλώματα εντός κήπων που συνήθως ποτίζονται από γεωτρήσεις, παρουσιάζουν έντονες διαβρώσεις στους κάτω κόμβους τους.

      Βέβαια, μετά την παρέλευση των 30 ετών, δεν σημαίνει οτι το σκυρόδεμα θα έχει πρόβλημα, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση της συμπεριφοράς του φέροντα οργανισμού, συντήρηση του και απομάκρυνση διαβρωτικών παραγόντων.

Μ.Φ (Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π)