Βήμα 5ο, Μονώσεις

08/11/2014

‘Ενα από τα σημαντικότερα στάδια μιας κατασκευής. Σε αυτήν τη φάση στεγανοποιούνται όλες οι επιφάνειες οι οποίες θα επιχωθούν. Η στεγανοποίηση γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή, με χρήση ειδικού τσιμεντοειδούς υλικού δύο συστατικών, σε δύο ή περισσότερες στρώσεις. Όλες οι μονωμένες επιφάνειες επικαλύπτονται με πλαστικά φύλλα αποστράγγισης τα οποία τις προστατεύουν και από τις επιχώσεις.